Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor overnachting in Luxe vakantiewoning Stay Well at Stegeman.

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overnachting van de gast in Luxe vakantiewoning Stay Well at Stegeman Holterweg 23  7475 AT Markelo en/of een locatie, die als dependance is overeengekomen, hierna te noemen Stay Well at Stegeman.
 2. Prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Aankomst van12.30-13.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. (andere aankomsttijden in overleg)
 4. De gast dient naam, adres, woonplaats, land, emailadres, telefoonnummer, nationaliteit en paspoortnummer aan ons te verstrekken bij aankomst en dient zich te legitimeren d.m.v. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. We verstrekken deze gegevens niet aan derden.
 5. Gehele Betaling geschiedt uiterlijk 8 weken voor aankomst contant, of via bank. ( 10% aanbetaling bij boeken)
 6. Annuleringsvoorwaarden:
  1. vanaf boekingsdatum: 10 %
  2. vanaf boekingsdatum tot 8 weken voor aankomst 25%
  3. vanaf 8 weken  tot 4 weken voor aankomst 50%
  4. vanaf 4 weken tot op de dag van aankomst: 100 %
 7. Indien de gast eerder dan overeengekomen in de boeking de vakantiewoning verlaat, dan zijn we niet verplicht het aantal niet genoten nachten te restitueren.
 8. Indien wij niet voldoen aan de verwachtingen van de gast, dan dienen beide partijen in goed mondeling overleg elkaar tegemoet te komen.
 9. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige (finaciele) verplichting jegens de gast, indien hij hierdoor gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid waarop we redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. ( inclusief coronacrisis,) u kunt bij uw reis en annuleringsverzekering  vantevoren navragen wat uw dekking zal zijn bij een virusuitbraak of andere onvoorziene zaken.
 10. We zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden aan de eigendommen van de gast.
 11. Indien de gast schade toebrengt aan de eigendommen van de vakantiewoning, dan dienen deze voor vertrek vergoed te worden. ( de borg als onderpand) De gast is zelf verantwoordelijk voor het nadien declareren bij zijn/haar verzekering. Stay well at Stegeman verplicht zich de door de verzekering gevraagde bescheiden te overleggen.
 12. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stay well at Stegeman, aanvaardt Stay well at Stegeman geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
 13. Stay well at Stegeman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt.
 14. Een aansprakelijkheid van Stay well at Stegeman zal nimmer verder gaan dan de waarde van de overeenkomst, dan wel de vergoeding voor de schade, zoals gedekt door de verzekering van Stay well at Stegeman.
 15.  Stay well at Stegeman aanvraadt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaat als direct of indirect gevolg van enig gebrek of hoe ook genaamd, in of op enig onroerende of roerende zaak, waarvan Stay well at Stegeman eigenaar is, dan wel die anderzijds ter beschikking staat van Stay well at Stegeman.